Metropolen som løftestang for Danmarks bæredygtige vækst

Copenhagen Capacity er en erhvervsdrivende fond, der er sat i verden for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og talenter, med det formål at skabe vækst og udvikling i Greater Copenhagen.

Læs vores strategi her

Hvad laver Copenhagen Capacity?

Internationale virksomheder og talenter er vigtige for dansk økonomi. Derfor arbejder vi målrettet på at tiltrække og fastholde dem – i tæt samarbejde med virksomheder og kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Vores internationale kampagner

Som en integreret del af vores internationale tiltrækningsarbejde, kører Copenhagen Capacity målrettede digitale kampagner for at brande Greater Copenhagen som metropol.

Kampagnerne fokuserer på enten at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer eller - i tæt samarbejde med de lokale virksomheder - at tiltrække udenlandske specialister til ledige stillinger, hvor den danske arbejdsstyrke ikke slår til.

Se vores seneste kampagner her:

Baggrund og organisation

Copenhagen Capacity blev etableret i 1994 som en uafhængig erhvervsdrivende fond af Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

Copenhagen Capacitys arbejde med at tiltrække internationale virksomheder og investeringer til Østdanmark og talenter til dansk erhvervsliv er i vidt omfang finansieret af offentlige midler suppleret med bidrag fra private fonde og virksomheder.

Copenhagen Capacitys bestyrelse består af 9 medlemmer. Heraf udpeges de fire medlemmer fra offentlige myndigheder:

  • Københavns Kommune udpeger 1 borgmester
  • Kommunekontaktrådet for Region Hovedstaden udpeger 3 medlemmer, heraf 2 borgmestre og 1 dansk udpeget regionsrådsmedlem af Greater Copenhagen Komiteens bestyrelse

Ovenstående medlemmer udpeger sammen de resterende 5 uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Et medlem kan ikke udpeges til bestyrelsen efter at være fyldt 75 år.

Se Copenhagen Capacitys bestyrelse her

For Copenhagen Capacity er det afgørende at kunne dokumentere, at de aktiviteter vi udfører, giver konkrete resultater og har positive samfundsøkonomiske effekter. Copenhagen Capacitys overordnede mål er at øge den regionale vækst og jobskabelse. Det er generelt derfor også disse langsigtede effekter, som vi søger at skabe og dokumentere.

Copenhagen Capacity arbejder derfor ud fra nogle principper for evaluering og dokumentation, der er i tråd med principperne for EU-programmer, som også Region Hovedstaden anvender.

I arbejdet med at dokumentere udbyttet af Copenhagen Capacitys indsatser skelner vi mellem tre niveauer:

  • Aktivitetsmål
  • Resultatmål
  • Effektmål

Hvor det er muligt, arbejder vi med effektmål. I nogle tilfælde er kun resultatmål mulige og i sjældne tilfælde kan aktivitetsmål være eneste mulighed.

Vi arbejder ud fra følgende principper, hvor vi som udgangspunkt skal kunne dokumentere:

  1. At Copenhagen Capacity har gjort en forskel gennem den konkrete indsats.
  2. At kunderne er tilfredse med Copenhagen Capacitys ydelser.
  3. At den aktør (fx en virksomhed), som Copenhagen Capacitys ydelser har hjulpet, selv bekræfter Copenhagen Capacitys rolle og resultater/effekter.

Derudover kan Copenhagen Capacity i nogle tilfælde beregne afledte effekter af de direkte resultater og effekter.

I Copenhagen Capacitys vedtægter finder du uddybende information om fondens formål, forhold for bestyrelsen, direktionen og regnskabsmæssige forhold.

Copenhagen Capacity har vedtaget en forretningsorden, bestyrelsen skal styre efter, som det er lovpligtigt for erhvervsdrivende fonde i Danmark.

Formålet med forretningsordenen er at hjælpe bestyrelsen til at udfylde sin rolle og sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, som der er enighed om i bestyrelsen.

Copenhagen Capacity har vedtaget en formel åbenhedspolitik. Den slår fast, at vi gerne deler viden og information inden for rammerne af den lovgivning og det formål, som fonden Copenhagen Capacity virker efter, og dermed ikke kompromitterer det fortrolighedsforhold, som vores kunderelationer bygger på.

Fonden følger desuden Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger.

Copenhagen Capacity er registreret som en erhvervsdrivende fond og aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Lov om Erhvervsfremme af 2018 indebærer en klar arbejdsdeling i erhvervsfremmeindsatsen. Udenrigsministeriet varetager den højt specialiserede erhvervsfremmeindsats ift. tiltrækning af udenlandske virksomheder. I Østdanmark udføres indsatsen i et samarbejde mellem Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. Det sker gennem en tilskudsaftale, der beskriver rammerne for indsatsen.

Samarbejdet med Invest in Denmark betyder blandt andet, at markedsføring af investeringsmulighederne i Greater Copenhagen gennem digitale kampagner, samt deltagelse i udvalgte konferencer og messer i udlandet, koordineres med Invest in Denmark. Det sker bl.a. gennem indgåelsen af en årlig resultatkontrakt, og Copenhagen Capacitys treårige strategi, der ogsåfungerer som ramme for investeringsfremmeindsatsen.

Copenhagen Capacitys indsats på investeringsfremmeområdet tager afsæt i regeringens strategi for tiltrækning af udenlandske investeringer og er hovedsageligt finansieret via Udenrigsministeriets bevilling på finansloven. Indsatsen på talentområdet finansieres af flere forskellige kilder, herunder også private virksomhedsbidrag.

Aftalen med Udenrigsministeriet kan findes her:

Download Copenhagen Capacitys bevillingsaftale med Udenrigsministeriet 2019.

Her finder du Copenhagen Capacitys seneste årsrapporter.

Her kan du se Copenhagen Capacitys medarbejere.

Greater-Copenhagen-icons-Digital-Data

International vækst i Danmarks kommuner

Internationale virksomheder og talenter er vigtige for dansk økonomi. Udenlandske virksomheder står for 35% af den samlede danske eksport og 25% af omsætningen i private virksomheder.

Omkring hver fjerde private beskæftigede i Danmark er ansat i en udenlandsk ejet virksomhed.

 

Se data for alle kommuner her

Kommune_Data_Oversigt

Copenhagen Capacity has provided unmeasurable value to us. We got all the upfront information needed on their website, and they quickly provided all information for starting our company – we look forward to our continued cooperation.

DAVORIN CETTO, ADM. DIREKTØR, SYNTIO