Vi inspirerer verden til at skabe fremtiden i
Greater Copenhagen

Copenhagen Capacity er en erhvervsdrivende fond, der er sat i verden for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og talenter, med det formål at skabe vækst og udvikling i Greater Copenhagen.

Hvad laver Copenhagen Capacity?

Internationale virksomheder og talenter er vigtige for dansk økonomi. Derfor arbejder vi målrettet på at tiltrække og fastholde dem – i tæt samarbejde med virksomheder og kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Vores internationale kampagner

Som en integreret del af vores internationale tiltrækningsarbejde, kører Copenhagen Capacity målrettede digitale kampagner for at brande Greater Copenhagen som metropol.

Kampagnerne fokuserer på enten at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer eller - i tæt samarbejde med de lokale virksomheder - at tiltrække udenlandske specialister til ledige stillinger, hvor den danske arbejdsstyrke ikke slår til.

Se et udvalg af kampagnerne her:

Baggrund og organisation

Copenhagen Capacity blev etableret i 1994 som en uafhængig erhvervsdrivende fond af Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

Fonden har siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007 indgået resultatkontrakter med Region Hovedstaden. Siden 2011 har fonden desuden serviceret Region Sjælland med international markedsføring af regionen og tiltrækning af investorer, virksomheder og talenter.

I 2019 er Copenhagen Capacitys aktiviteter delvist finansieret af Erhvervsministeriet gennem to 1-årige aftaler samt på Finansloven i årligt tilbagevendende aftaler via Udenrigsministeriet. 

Copenhagen Capacitys bestyrelse består af 13 medlemmer og er sammensat efter en fastsat fordeling:

  • Region Hovedstaden udpeger 4 medlemmer
  • Københavns Kommune udpeger 1 medlem
  • KKR Hovedstaden udpeger 1 medlem
  • Ovenstående medlemmer udpeger sammen de resterende 7 uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Et medlem kan ikke udpeges til bestyrelsen efter at være fyldt 75 år.

Se Copenhagen Capacitys bestyrelse her

For Copenhagen Capacity er det afgørende at kunne dokumentere, at de aktiviteter vi udfører, giver konkrete resultater og har positive samfundsøkonomiske effekter. Copenhagen Capacitys overordnede mål er at øge den regionale vækst og jobskabelse. Det er generelt derfor også disse langsigtede effekter, som vi søger at skabe og dokumentere.

Copenhagen Capacity arbejder derfor ud fra nogle principper for evaluering og dokumentation, der er i tråd med principperne for EU-programmer, som også Region Hovedstaden anvender.

I arbejdet med at dokumentere udbyttet af Copenhagen Capacitys indsatser skelner vi mellem tre niveauer:

  • Aktivitetsmål
  • Resultatmål
  • Effektmål

Hvor det er muligt, arbejder vi med effektmål. I nogle tilfælde er kun resultatmål mulige og i sjældne tilfælde kan aktivitetsmål være eneste mulighed.

Vi arbejder ud fra følgende principper, hvor vi som udgangspunkt skal kunne dokumentere:

  1. At Copenhagen Capacity har gjort en forskel gennem den konkrete indsats.
  2. At kunderne er tilfredse med Copenhagen Capacitys ydelser.
  3. At den aktør (fx en virksomhed), som Copenhagen Capacitys ydelser har hjulpet, selv bekræfter Copenhagen Capacitys rolle og resultater/effekter.

Derudover kan Copenhagen Capacity i nogle tilfælde beregne afledte effekter af de direkte resultater og effekter.

Den 24. maj 2018 indgik den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti en aftale om forenkling af det danske erhvervsfremmesystem på baggrund af en rapport, som Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme udgav den 6. april 2018.

Rapporten kan hentes her:

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme: Fokuseret og Fremtidssikret

På baggrund af ovenstående rapport blev følgende aftale indgået af et flertal i Folketinget:

Politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Konsekvensen af forenklingen af det danske erhvervsfremmesystem er, at Copenhagen Capacity ikke længere kan indgå resultatkontrakter med regionerne. Derfor har Copenhagen Capacity i 2019 indgået to 1-årige aftaler med Erhvervsministeriet samt en årlig tilbagevendende aftale med Udenrigsministeriet.

De nye aftaler kan findes her:

Download Copenhagen Capacitys bevillingsaftale med Udenrigsministeriet 2019

Copenhagen Capacity udarbejder hvert år en plan for indsatsområder. Den indholder bl.a. konkrete mål for, hvor mange arbejdspladser vores indsatser skal skabe eller fastholde i løbet af det efterfølgende år.

Herunder ses planerne for indsatsområderne i Copenhagen Capacity fra 2015 til 2019:

I Copenhagen Capacitys vedtægter finder du uddybende information om fondens formål, forhold for bestyrelsen, direktionen og regnskabsmæssige forhold.

Copenhagen Capacity har vedtaget en forretningsorden, bestyrelsen skal styre efter, som det er lovpligtigt for erhvervsdrivende fonde i Danmark.

Formålet med forretningsordenen er at hjælpe bestyrelsen til at udfylde sin rolle og sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, som der er enighed om i bestyrelsen.

Copenhagen Capacity har vedtaget en formel åbenhedspolitik. Den slår fast, at vi gerne deler viden og information inden for rammerne af den lovgivning og det formål, som fonden Copenhagen Capacity virker efter, og dermed ikke kompromitterer det fortrolighedsforhold, som vores kunderelationer bygger på.

Fonden følger desuden Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger.

Copenhagen Capacity er registreret som en erhvervsdrivende fond og aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Copenhagen Capacity har til og med 2018 indgået resultatkontrakter med både Region Hovedstaden og Region Sjælland cirka hvert tredje år. I 2019 - efter forenklingen af det danske erhvervsfremmesystem - har Copenhagen Capacity imidlertid indgået to 1-årige aftaler med Erhvervsministeriet samt en årlig tilbagevendende aftale med Udenrigsministeriet.

Til og med 2018 har fonden cirka hvert tredje år indgået en ny vækstaftale med regionerne. Vækstaftalerne konkretiserer blandt andet, hvilke indsatsområder Copenhagen Capacity skal arbejde med, og måltallene for, hvor mange arbejdspladser vores indsatser skal skabe eller fastholde i regionerne i løbet af kontraktperioden.

De nye aftaler kan findes her:

Download Copenhagen Capacitys bevillingsaftale med Udenrigsministeriet 2019.

Download Copenhagen Capacitys Mål- og Resultatplan 2019 med Erhvervsministeriet.

Download Copenhagen Capacity aftale om tiltrækning af udenlandske virksomheder til Region Sjælland med Erhvervsministeriet. 

De seneste resultatkontrakter med Region Sjælland og Region Hovedstaden ses her:

Download Copenhagen Capacitys resultatkontrakt med Region Hovedstaden.

Download Copenhagen Capacitys resultatkontrakt med Region Sjælland.

Her finder du Copenhagen Capacitys seneste årsrapporter.

Greater-Copenhagen-icons-Digital-Data

International vækst i Danmarks kommuner

Internationale virksomheder og talenter er vigtige for dansk økonomi. Udenlandske virksomheder står for 35% af den samlede danske eksport og 25% af omsætningen i private virksomheder.

Omkring hver fjerde private beskæftigede i Danmark er ansat i en udenlandsk ejet virksomhed.

 

Se data for alle kommuner her

Kommune_Data_Oversigt

Copenhagen Capacity has provided unmeasurable value to us. We got all the upfront information needed on their website, and they quickly provided all information for starting our company – we look forward to our continued cooperation.

DAVORIN CETTO, ADM. DIREKTØR, SYNTIO